Κρυπτογραφικό με Πολυαλφαβητική μετάθεση

Όπως και στη μονοαλφαβητική μετάθεση κάθε σύμβολο του αρχικού κειμένου αντικαθίσταται από ένα άλλο σύμβολο με τη διαφορά ότι χρησιμοποιούνται για την κρυπτογράφηση περισσότερα του ενός κρυπτογραφικά αλφάβητα. Παραδείγματα αποτελούν ο κώδικας του Vigenere και το κρυπτογραφικό αλφάβητο που χρησιμοποιείται από τις μηχανές κρυπτογράφησης  που  λειτουργούσαν  με  τροχούς,  όπως  η  Enigma.  Ο κώδικας του Vigenere αναπτύχθηκε για να καλύψει τις αδυναμίες του κώδικα του Καίσαρα, πάνω στον οποίο βασίστηκε. Δημιουργήθηκε από το διπλωμάτη Blaise de  Vigenere  (1523-1596)  και  χρησιμοποιεί  αντί  για  ένα,  είκοσι  έξι αλφάβητα,  καθένα  από  τα  οποία  σχηματίζεται  από  το  προηγούμενο  με κυκλική εναλλαγή ενός γράμματος. Όλα μαζί απεικονίζονται σε έναν πίνακα (tableau), ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια (εικόνα 1.5). Ακόμη απαιτείται μια λέξη-κλειδί, η οποία καθορίζει ποιο από τα κρυπτογραφικά αλφάβητα του πίνακα θα χρησιμοποιηθεί. Με βάση το πρώτο γράμμα της λέξεως κλειδί αντιστοιχίζεται το γράμμα του αρχικού κειμένου με το γράμμα από το κρυπτογραφικό αλφάβητο που βρίσκεται στην ίδια σειρά με το πρώτο γράμμα της λέξεως κλειδί. Το ίδιο γίνεται και με τα επόμενα γράμματα των λέξεων, ενώ θεωρείται ως βάση για τη μεταφορά του αρχικού μηνύματος σε κρυπτογραφημένη μορφή την διαδοχική επανάληψη της λέξεως-κλειδί.   Ο κώδικας του Vigenere έσπασε αρκετά νωρίς από τον Friedrich W. Kasiski (1805-1881)  από  την  Πρωσία,  ενώ  ακολούθησε  το  1925  ο  William  F. Friedman (1891-1969). Και οι δύο βάσισαν την κρυπταναλυτική τους έρευνα στο μέγεθος   της   λέξεως-κλειδί   και   ακολούθως   στην   εξέταση   του κρυπτογραφικού   κειμένου   με   τη   μέθοδο   ανάλυσης   της   πιθανότητας εμφάνισης του κάθε γράμματος.
\
Πηγή: http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/1554/1/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%20%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Print Friendly and PDF